פריטים מוצגים

לכל הקטגוריות >

סל הקניות שלי

עגלת הקניות ריקה

לעבור לחנות

שירות לקוחות

תקנון אתר

תנאי שימוש באתר iPlace

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט www.iplace.co.il (להלן: "האתר") מבית סליבא את זאיד תקשורת בע"מ ח.פ 516212719 (להלן: "החברה"), משווקת מורשית של חברת Apple בישראל, משמש למכירת מוצרים אלקטרוניים שונים ואביזרים נלווים (להלן: "המוצרים"). החברה מעוניינת לאפשר חווית קניה נעימה במיוחד, המבוססת על חדשנות, איכות, תחרותיות ומקצוענות, ולהנגיש עבור לקוחותיה המשתמש את כל המידע אודות השירותים והמוצרים המסופקים על-ידיה.
1.2. הוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") יחולו על כל שימוש באתר, הנעשה מכל אמצעי שהוא (מחשב, טלפון נייד וכיו"ב).
1.3. תנאי השימוש זמינים לעיונך באתר. הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאים אלו ולעשות שימוש באתר ו/או לרכוש את המוצרים רק אם הנך מסכים לתנאים אלו. בעצם הכניסה והשימוש באתר אתה מסכים לכך שתנאי השימוש יהוו חוזה מחייב בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאים, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
1.4. מידע הכלול באתר, לרבות מידע אודות מחירי מוצרים ושירותים, הינו מעודכן ונכון אך ורק למועד הרלוונטי בו מתבצע השימוש באתר, וניתן כמות שהוא (as-is). ידוע לך כי החברה תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לבטל, להסיר או לעדכן, איזה מהמוצרים ו/או השירותים הכלולים באתר, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
1.5. אם השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים נעשה עבור אדם אחר או עבור תאגיד, לרבות שימוש בכרטיס אשראי השייך לאדם אחר או תאגיד כאמור לצורך רכישת מוצרים, הנך מתחייב כי אותו אדם אחר או תאגיד יקבלו על עצמם תנאים אלו כאילו ההתקשרות נעשית בינם לבין החברה במישרין, ומצהיר בפני החברה כי בידיך כלל האישורים ו/או ההסכמות הנדרשים לשם שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים עבורם. הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה כנגדה על-ידי אותו אדם אחר או תאגיד בגין הפרת ההתחייבויות לעיל.
1.6. מובהר כי החברה פועלת בכדי להבטיח כי המידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק אך עשויים לחול בו אי דיוקים או שגיאות. בכפוף להוראות הדין, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.
1.7. חלוקת תנאי שימוש אלו לסעיפים והכותרות לסעיפים אלו נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ייעשה בה שימוש לפרשנות התנאים. בתנאי שימוש אלו, בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זה, הכוונה אף לנקבה במשמע, ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה אף ללשון רבים.
1.8. הוראות תנאי שימוש אלו תגברנה בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בינן לבין פרסומים שונים המפורסמים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה לגבי רכישות באתר החברה.

2. הפסקת או מניעת שימוש באתר

2.1. השימוש באתר פתוח ואינו מחייב הרשמה מראש. יחד עם זאת, השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו ובפרט, יחולו על המשתמש הגבלות הבאות:
2.2.1. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר למטרת רווח ו/או להתיר שימוש מסחרי כאמור, לרבות, אך מבלי למעט, להציג את תכני האתר ו/או מוצרי החברה באתר אינטרנט או פלטפורמה אחרת מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב.
2.1.2. אין שלא לקשר לאתר ו/או להשתמש בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של מידע או חומר אחר המפרים זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני וזכויות להגנת הפרטיות; מידע או חומר אחר בלתי חוקיים (לרבות מידע או חומר המהווים "לשון הרע"); מידע או חומר העשוי לפגוע באתר ו/או במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או מידע או חומר המכילים תכנים פרסומיים של כל צד שלישי שהוא.
2.1.3. אין לשנות או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או להעלות תוכנות או יישומים כלשהם לאתר.
2.2. החברה תהא רשאית להפסיק ו/או למנוע ממך לעשות שימוש באתר, ולרבות, לחסום מספריIP המזוהים עם השימוש שלך, להתחקות אחר השימוש שלך באתר, לדווח על פעולותיך לרשויות או לצדדים שלישיים אשר נפגעו מפעילותך, בהתקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
2.2.1. הפרת תנאי שימוש אלו;
2.2.2. הפרת הוראות הדין ו/או ביצוע עבירה בקשר עם השימוש באתר;
2.2.3. פגיעה באתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים באתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו

3. ביצוע רכישות באמצעות האתר

3.1. רשאי לרכוש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, כל תושב ישראל שגילו הינו 18 ומעלה במועד ביצוע ההזמנה. החברה אינה מחויבת, ותהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב או לבטל, להזמנות שבוצעו על-ידי מי שגילו הינו למטה מ-18 במועד ביצוע ההזמנה.
3.2. כל הזמנה שבוצעה באתר כפופה לאישור החברה. אישור ההזמנה על-ידי החברה כפוף, בין השאר, להתקיימות התנאים המצטברים הבאים: (1) כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה הינו תקף; (2) חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה; (3) המוצר שהוזמן זמין במלאי החברה; (4) החברה אינה מבצעת משלוח מוצרים לאזור אליו הוזמנו המוצרים. ככל שאיזה מהתנאים האמורים אינו מתקיים, החברה תהא רשאית שלא לאשר את ההזמנה, ובמקרה כאמור תישלח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי שנמסר על-ידיך, ויתבצע זיכוי מתאים.
3.3. רכישת המוצרים מתבצעת באמצעות סימון המוצרים המבוקשים והוספתם ל"סל קניות". בסיום הרכישה באתר, לצורך ביצוע ההזמנה, תידרש להזין פרטים מזהים לרבות שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל, אופן משלוח ו/או איסוף, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום. אנא הקפד להזין פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים בלבד.
3.4. הזנת פרטים מזהים שגויים עשויה לגרום לכך שההזמנה לא תיקלט כנדרש ו/או שאספקת המוצרים תעוכב.
3.5. להסרת ספק, החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מעיכוב ו/או אי ביצועה של הזמנה, בשל הזנת פרטים מזהים שגויים ו/או כוזבים והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי התביעה בשל כך, ומתחייב לשפות את החברה בשל כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת כתובת שגויה, עשויה להביא להחזרת המוצרים לחברה ובגין שליחתם לכתובת המדויקת, תחויב בדמי טיפול ודמי משלוח נוספים.
3.6. עם השלמת הזנת הפרטים, יישלח אליך אישור על קליטת ההזמנה באתר. אם לא התקבל אישור קליטה כאמור בתוך מספר שעות, הנך מתבקש לפנות לחברה. אישור קליטה כאמור אינו מהווה אישור החברה לביצוע העסקה, והחברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה שאינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 3.2 לעיל. לאחר שההזמנה תאושר על-ידי החברה, יישלח אישור נוסף מטעם החברה.
3.7. להסרת ספק יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי קיים ברשותה מלאי בהיקף כלשהו של איזה מהמוצרים המפורסמים באתר. היה והמוצר אינו קיים במלאי במועד ההזמנה ובהיעדר צפי לאספקה, החברה לא

5. מחירי המוצרים ותנאי תשלום

5.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.
5.2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים בכל מועד שהוא וללא צורך במתן הודעה כלשהי, לערוך באתר ובחנויות הפיזיות מבצעים לרכישת מוצרים שונים, להגבילם בזמן ו/או להאריכם, להתנותם בתנאים וכיו"ב. המחיר בו תחויב בגין המוצרים הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה, לרבות במקרה בו מחיר זה עודכן במהלך ביצוע ההזמנה וטרם השלמתה.
5.3. ככל שלאחר ביצוע הזמנה וטרם אישורה על-ידי החברה, יתברר כי התפרסם באתר מחיר שגוי עבור מוצר, ייצור עמך קשר נציג החברה ויציע לך לרכוש את המוצר במחירו הנכון. אם לא תאשר את הרכישה או תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון, יראו את ההזמנה ככזו שלא אושרה על-ידי החברה והחברה לא תהיה חייבת לספקה. הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
5.4. החברה אינה מתחייבת כי מחירי הרכישה באתר יהיו זהים לאלו החלים בחנויות הפיזיות של רשת iPlace וייתכנו מבצעים שונים ותנאי רכישה שונים.
5.5. תנאי התשלום יהיו כפי שנבחרו על-ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
5.6. להסרת ספק, עד להשלמת ביצוע התשלום בגין המוצרים יוותרו המוצרים בבעלותה המלאה של החברה.

6. ביטול עסקה

6.1. ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולאמור בסעיף זה להלן.
6.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצרים שנרכשו על-ידיך מכל סיבה, מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצרים ו/או קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנקובים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבין המועדים. זכות זו לא תחול ביחס למוצרים שיוצרו במיוחד עבורך, לרבות מוצרים בעלי מפרט מיוחד, כמו גם מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה, שכפול ו/או שאריזתם המקורית נפתחה ובכלל זאת מוצר בעל מספר סידורי אשר נמסר ללקוח וניתן להעתקה, מוצר אשר בוצעה לו אקטיבציה ו/או הופעל ו/או חובר לרשת החשמל. לגבי מוצרים מהסוגים המנויים לעיל, תהא רשאי לבטל את העסקה רק בשל פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה אחרת של החברה (להלן: "ביטול בשל הפרה").
6.3. במקרה של ביטול בשל הפרה, בכפוף להחזרת המוצר במקום בו נמסר לך (ככל שנמסר) או לחנויות הפיזיות של החברה, החברה תחזיר לך כל סכום ששולם על-ידיך בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הביטול, תבטל את החיוב בגין העסקה ותמסור לך הודעה אודות כך ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
6.4. בכל מקרה של ביטול שאינו ביטול בשל הפרה, המתבצע בתקופה האמורה בסעיף 6.2 לעיל, החברה תחזיר לך כל סכום ששולם על-ידיך בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הביטול, תבטל את החיוב בגין העסקה ותמסור לך הודעה אודות כך, אך תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבינם. במקרה כזה, יוחזרו המוצרים אל החנויות הפיזיות של החברה או באופן אחר שיוסכם בינך לבין החברה ובלבד שעלויות השילוח של המוצרים יחולו עליך.
6.5. משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הנקובים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ככל שביצוע העסקה המשתמש כלל שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניה תעודה המוכיחה שמתקיימות לגביו הנסיבות האמורות לעיל.
6.6. מוצר יוחזר ככל שהדבר ניתן באריזתו המקורית. במקרה של מוצרים שמצבם השתנה לרעה בזמן שהיו ברשותך ו/או ניזוקו ו/או נפגעו באופן כלשהו (ובכלל זה ביצוע אקטיבציה למוצרים) ו/או שאריזתם נפגמה, זכאית החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.7. הודעה על הביטול תעשה בכתב באמצעות טופס ביטול עסקה הזמין בקישור: https://iplace.co.il/cancel/, אשר ניתן לשלוח בדוא"ל [email protected], בדואר לכתובת: שפרעם | ת.ד. 6826, או בשיחה טלפונית 073-2642888, או במסירה ידנית בחנויות הפיזיות של החברה.
6.8. בביטול עסקה שנעשתה בכרטיס אשראי/המחאה עשויות לחול עמלות חברות האשראי/ERN/PayPal.
6.9. עסקה שחויבה בתשלומים תזוכה באותו האופן.
6.10. לתשומת לבכם, מובהר כי הודעת הזיכוי תועבר על-ידי החברה לחברת האשראי בתוך 7 ימי עסקים. עם זאת, לחברת האשראי עשויים לקחת 10 עד 20 ימים נוספים עד אשר הזיכוי יופיע בכרטיסכם בפועל.

7. מדיניות פרטיות

7.1. שימושכם באתר באמצעות גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדכם לפיו קראתם את מדיניות הפרטיות שלהלן, וכי אתם מסכימים לכך שהחברה תשתמש במידע השייך לכם, כולל עיבוד (לרבות איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע בהתבסס על תנאי מדיניות זו.
7.2. המידע שהחברה מחזיקה בידיה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד ע"י קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
7.3. לידיעתכם, אינכם חייבים לפי חוק לספק מידע אישי, אך חלק מהשירותים המוצעים באתר מחייבים מסירת מידע כאמור.
7.4. אין במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את החברה לאסוף ולשמור מידע, והחברה רשאית לפי שיקול דעתה למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.
7.5. בעת שימושכם באתר עשויים להיאסף סוגי המידע הבאים:
7.5.1. מידע הנמסר באופן יזום - מידע הנמסר לחברה מיוזמתכם במהלך שימושכם באתר הנאסף על ידינו.
7.5.2. מידע שנאסף באמצעים טכניים/ממחושבים – לרבות:
7.5.2.1. עוגיות (Cookies)- חלקי מידע המאוחסנים במחשב וקשורות למידע עליכם. חלק מהעוגיות יימחקו עם סיום גלישתכם בדפדפן וחלקן נשמרות בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, ומאפשרות לאתר לזהות את מכשירכם בביקורים עתידיים. בשל כך, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים. החברה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ תצורה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבכם או של המכשיר הנייד שלכם, כדי להשיג מידע אודות השימוש שלכם באינטרנט באופן כללי. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשב שלכם ו/או לכונן הקשיח במכשיר הנייד שלכם. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן, הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה. הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים אחרים מורכב מהסכמתכם לתנאי השימוש באתר לרבות מדיניות הפרטיות נשוא מסמך זה ו/או מהאינטרסים הלגיטימיים של החברה לאפשר שימוש יעיל, נוח ובטוח באתר האינטרנט שלה. באפשרותכם לחסום יצירה אוטומטית של עוגיות באופן מלא או באופן חלקי באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, אולם אם תבחרו בהגדרות מחמירות מדי, יתכן שלא תהא לכם גישה לחלקים מסוימים באתר.
7.5.2.2. קבצי יומן רישום הכוללים: דפים מפנים/דפי יציאה, כתובות IP, מידע על דפדפנים, עוגיות, ספקי שירות אינטרנט (ISP), סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה. מידע זה לא מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באופן סביר. החברה משתמשת במידע זה במטרה לנהל את האתר ולאבחן בעיות בשרתים, לנתח מגמות ולעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר לרבות לצרכים סטטיסטיים.
7.6. החברה תשתמש במידע האישי שלכם אך ורק לצורך שבגינו מסרתם את המידע מיוזמתכם (למשל פנייה לחברה, בכפוף להסכמתכם כנדרש בדין- דיוור פרסומי ו/או שיווקי, וכיו"ב). בנוסף, החברה עשויה גם להשתמש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
7.7. ידוע לכם כי יתכן והחברה תידרש לפי חוק לחשוף מידע שסיפקתם בעת שימושכם באתר.
7.8. כמו כן, יתכן והחברה תשתף את המידע האישי שלכם במקרה והחברה תאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין של החברה או של צד שלישי, הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שהחברה סבורה כי אינטרס זה אינו בטל ביחס לאינטרסים או זכויות היסוד והחירויות שלכם.
7.9. בנוסף, יתכן שהחברה תחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בחברה ובשירותיה (כגון: הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו').
7.10. יתכן שהחברה תשתף את המידע שלכם עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בישראל ובחו"ל, כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר. כמו כן, החברה עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל, במדינות בהן עשויה להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות, הכל בכפוף לדין. כל הגורמים אליהם יועבר המידע כאמור לא יהיו רשאים לשתף או להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי שלא עבור החברה או לצורך תפעול האתר.
7.11. בנוסף, החברה עשויה להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת הפרויקטים הללו, החברה תדרוש ותוודא שכלל המידע יושב אליה.
7.12. לבסוף, לעיתים החברה משתפת מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלה. מידע זה לא מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר.
7.13. החברה נוקטת צעדים סבירים, כפי המקובל וכמתחייב מהוראות הדין, על מנת לסייע בהגנה על המידע שלכם. החברה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלכם, ובמידה שתראה לנכון או אם תידרש על פי הדין החל, תימסר לכם הודעה או תפורסם הודעה באתר, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) הצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
7.14. החברה מגבילה את הגישה למידע האישי שלכם לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כמו נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.
7.15. החברה בודקת את נהליה לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע בכדי לוודא שאוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. ננקטים צעדים סבירים במטרה להבטיח שהמידע האישי שמעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך החברה תלויה במשתמשי האתר לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת.
7.16. האתר כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף מכם מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לנוהלי איסוף המידע או הפרטיות של צדדי ג', וכל שימוש שתעשו בקישורים ו/או שירותים אלה הינם באחריותכם בלבד ו/או באחריות צדדי ג' אלו.
7.17. בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לכם הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:
7.17.1. הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שהחברה מעבדת אודותיכם;
7.17.2. הזכות לבקש מהחברה להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל המידע האישי שלכם או חלקו;
7.17.3. הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלכם מטעמים אשר קשורים למצבכם או להתנגד לעיבוד המידע האישי למטרות שיווקיות;
7.17.4. הזכות לבקש שהחברה תמחק את המידע האישי שלכם;
7.17.5. הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלכם כאשר אינו מדויקאו לא שלם;
7.17.6. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
7.18. שירותי החברה אינם מופנים לקטינים והחברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי אודותיהם. משתמשים מתחת לגיל 18 נדרשים לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס למסירת המידע. אם ייוודע לחברה, באמצעות פניה לחברה או בדרך אחרת, כי קטין מסר מידע אישי מזהה באתר, החברה תעשה מאמץ סביר למחוק מידע זה.
7.19. על ידי מסירת מידע האישי לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים מישראל ומחוצה לה מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור בחו"ל. השרת שעליו נמצא המידע עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר, ארץ המגורים או ישראל בה מאוגדת החברה.

8. אחריות מוגבלת

8.1. החברה עושה כמיטב אפשרותה להפעיל את האתר, תכניו והשירותים הכלולים בו, באופן תקין וללא תקלות. לצד זאת, חלק מהפעילות מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולאריים, ספקי שירותים וכדומה, תשתיות סלולאריות ואינטרנט, ובהתאם ייתכנו הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה של האתר והשירותים.
8.2. מובהר כי תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי להמחשה ואינן מחייבות את החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה של פער בין תמונת מוצר המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של המוצר, התיאור במפרט יגבר.
8.3. באתרים אליהם מופיעים קישורים באתר, עשויים להתפרסם תכנים מסוגים שונים, כולל פרסומות. החברה אינה נושאת בכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים אלו, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש, ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהאמור.
8.4. פרסום מכל מין וסוג באתר אינו נחשב לעידוד או המלצה מטעם החברה לרכישת המוצרים והאחריות על רכישת המוצרים ובדיקת התאמתם לצרכיך, יכולתך הכלכליות וכיו"ב, מוטלת עליך בלבד.
8.5. מובהר כי האתר אינו מוגן מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר ובמרשתת ככלל.
8.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
8.6.1. לכל נזק, הוצאה או הפסד עקיף או תוצאתי כתוצאה מעיכוב באספקת מוצרים שנרכשו באתר.
8.6.2. לכל נזק, הוצאה או הפסד עקיף, תוצאתי או מיוחד (לרבות פגיעה במוניטין, אובדן הזדמנות עסקית, ירידת ערך וכיו"ב) שיגרמו כתוצאה משימוש באתר או רכישה באתר או כל מעשה או מחדל אחר של החברה.
8.6.3. לכל תקלה או הפרעה או שיבוש האפשרות לעשות שימוש באתר, הן לכלל המשתמשים והן למשתמש יחיד, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה.
8.6.4. לכל נזק, הוצאה או הפסד שיגרמו בקשר עם התקפות סייבר, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) על האתר ו/או משתמשיו.
8.6.5. לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לך כתוצאה משינויים באתר (עדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של האתר או כל חלק ממנו).
8.7. בכל מקרה, אחריות החברה בשל כל עילה שהיא, תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת מהחברה.
8.8. אלא אם נאמר במפורש אחרת, האחריות להרכבת והתקנת מוצרים שנרכשו באתר חלה עליך בלבד.
8.9. הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין אי התאמת האתר לצרכיך ולדרישותיך.
8.10. החברה הינה משווקת בלבד ואינה יצרן המוצרים, ובהתאם היצרן הוא שנושא באחריות לטיב המוצרים וביצועיהם בפועל והחברה אינה אחראית לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו כתוצאה מהשימוש בהם. יחד עם זאת, החברה תעשה מאמצים סבירים לסייע ללקוח ביצירת קשר עם היצרן ו/או נותן השירות מטעמו בתקופת האחריות.
8.11. אחריות בגין המוצרים תינתן בהתאם לתנאים הקבועים בתעודת האחריות שתסופק עמם, על-ידי יצרן המוצרים ו/או צד שלישי מורשה שהוסמך לתת שירותי תיקון או החלפה על-ידי יצרן המוצרים. ככל שהתיקון המבוקש על-ידי הלקוח אינו כלול באחריות היצרן, רשאית החברה, אך לא חייבת להציע ללקוח שירותי תיקון.

9. קנין רוחני

9.1. כל קניין רוחני שהוא הקשור ו/או מצוי באתר או בחלק בו (לרבות אך מבלי למעט: קוד מחשב, טקסט, עיצוב, תמונה, תכנים ועיצוב, סרטונים, תוכנות, יישומים וממשקים), לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, רשומות ו/או שאינן רשומות (להלן: "הקניין הרוחני") הינו קניינן המלא והבלעדי של החברה או של שותפיה העסקיים, ותינתן לזכויות בו ההגנה הרחבה ביותר הקיימת בדין הישראלי ו/או בדינים רלוונטיים אחרים.
9.2.מובהר כי אין בהרשאת החברה לשימוש באתר כדי להקנות כל זכות ביחס לקניין הרוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב להימנע מפרסום, העתקה, שינוי, הפצה, הצגה, ביצוע, שידור, שכפול, יצירה נגזרת, "הנדסה לאחור", מכירה, מתן רישיון בתמורה או שאינה בתמורה, של הקניין הרוחני, או כל שימוש בקניין הרוחני מעבר לשימוש באתר לצורך צפיה אישית וביצוע רכישות.

10. הדין החל ומקום שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם החברה, האתר, המוצרים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור הינו הדין הישראלי בלבד.

11. שונות

11.1. רישומי החברה ביחס לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות כאמור.
11.2. תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך: 04.07.2022. החברה רשאית, בהודעה שתתפרסם באתר, להודיע על עדכון תנאי השימוש ללא כל הסכמה ו/או הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש המופיע באתר הינו המחייב. האחריות לבדיקת תנאי השימוש העדכניים והשינויים שחלו בהם (ככל שהשתנו) חלה על המשתמש. המשך שימוש באתר, לאחר שינוי התנאים (ככל שהשתנו) מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש העדכניים.
11.3. במידה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מהוראות תנאי שימוש אלו אינה חוקית ו/או אינה תקפה, ימשיכו יתר הוראות תנאי השימוש ו/או יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה (אשר לא בוטלו או צומצמו) לעמוד בתוקפם.
11.4. כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות העומדת לרשותה ו/או אי עמידה על זכות כאמור לא תיחשב כויתור על זכות כאמור ולא תילמד ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר.